Kruisbogen

person Posted By: Team Outdoorshop4u On: comment Comment: 0 favorite Hit: 645

Kruisbogen zijn geweldig om mee te schieten

Kruisbogen zijn geweldig om mee te schieten, 

Ze zijn zeer nauwkeurig en erg krachtig , schietclubs schieten normaal op 6 en 10 meter echter een boog kan to 60 meter nauwkeurig zijn.

Er zijn verschillende type bogen:

Recurve boog
De recurve boog wordt veelvuldig gebruikt in de boogschietsport. De uiteinden (werparmen) van de recurve boog buigen van de boogschutter af. De recurve uiteinden van de boog buigen tijdens het aanspannen mee. Een recurve boog geeft bij het schieten kracht mee vanuit deze gebogen delen. Je kunt ze gemakkelijk herkennen aan de naar de andere kant gebogen uiteinden.

Long bow

De longbow is ooit uitgevonden door een slimme meneer die zijn pijlen nog verder wilde schieten dan met een kruisboog. Pijlen die worden afgeschoten met een longbow hebben een bereik van een paar honderd meter. Robin Hood had er zo een.

Compound Handboog
Een compound boog is een boog die door middel van kabels en katrollen de boog buigt. Een compoundboog is minder flexibel dan een recurve boog of een longbow, door de katrollen wordt de pijl zo’n twee keer sneller afgeschoten dan een recurve handboog of longbow.

Composietboog
Een composietboog is van verschillende materialen gemaakt, met als doel om de boog te versterken. Composietbogen kunnen bestaan uit hout met plastic materiaal, of aluminium. De meeste bogen bestaan uit meerdere materialen.

Handboog versus kruisboog

Kruisbogennzijn krachtiger en nauwkeuriger dan handbogen. Dat komt omdat de trekkracht vaak zwaarder is en omdat je de boog zelf niet langdurig hoeft vast te houden om hem aan te spannen, wat bij een handboog wel het geval is. Een kruisboog kan dwars door bijvoorbeeld een ijzeren plaat heen schieten, een pijl die met een handboog wordt afgeschoten ketst hier op af.

Wet en regelgeving kruisboog

In Nederland en België mag iedereen boven de 18 jaar een kruisboog kopen of bezitten, maar wel onderhevig aan wettelijke beperkingen en vallen onder de wapenwet.

Echter er zijn wel enkele belanrijke aandachtspunten:

 • U mag alleen een boog in bezit hebben als u 18 jaar of ouder bent.

 • Een kruisboog mag alleen niet gebruiksklaar vervoerd worden en uit zicht.

 • Schiet alleen op prive terrein of op schietclubs ( openbaar is verboden.

 • Kruisboogschieten is verboden op openbaar terrein!

 • Houd u rekening met uw eigen veiligheid en die van uw omgeving.

 • Jagen met een kruisboog is  in Nederland en België en in de meeste andere landen verboden.

 • Pijlen met geslepen zijden (broadheads) zijn in Nederland niet toegestaan en worden niet door ons verkocht.

Vervoer

Tijdens het vervoer mag uw kruisboog niet direct beschikbaar zijn voor gebruik. U dient deze dus in een tas of koffer te vervoeren en de kruisboog mag niet gespannen zijn. U dient de pijlen gescheiden van uw kruisboog te vervoeren. TIP: Met een setje handboeien kunt u uw kruisboog veilig op slot zetten. U plaatst één ring om de voetbeugel en de andere om de pees. Zo kan hij niet opgespannen worden.

Veiligheid

Kruisbogen zijn krachtige wapens en zeker geen speelgoed. Houd de veiligheid van de gebruiker en mogelijke omstanders altijd in acht. Richt nooit op personen en dieren. Zorg dat uw kruisboog niet op scherp staat indien u deze niet direct gaat gebruiken. Ga niet zelf klussen aan uw kruisboog of pijlen. Gebruik uw kruisboog nooit onder invloed van drank, drugs of medicijnen.

Als verduidelijking hebben wij hieronder de Nederlandse wetgeving :

Hieronder staan de wetten over de kruisboog volgens het Nederlandse wetboek.

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
 2. de korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 24 van de Politiewet 1993;
 3. vuurwapen: een voorwerp bestemd of geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten, waarvan de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige reactie;
 4. munitie: patronen en andere voorwerpen, bestemd of geschikt om een projectiel of een giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende of soortgelijke stof door middel van een vuurwapen af te schieten of te verspreiden, alsmede projectielen, bestemd om afgeschoten te worden door middel van een vuurwapen;
 5. beheerder: degene die onmiddellijk leiding geeft aan de uitoefening van een bedrijf, waarin wapens en munitie worden vervaardigd, getransformeerd, uitgewisseld, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld, hersteld, beproefd of verhandeld;
 6. bestemming: de onmiddellijke bestemming van de in een consentaanvraag omschreven wapens en munitie, aangevuld met de eindbestemming daarvan indien ten tijde van de consentaanvraag bekend is dat de wapens en munitie vanuit de onmiddellijke bestemming zullen worden doorgevoerd;
 7. binnenkomen en uitgaan: het binnen het grondgebied van Nederland komen, respectievelijk het verlaten van het grondgebied van Nederland met als bestemming een andere lidstaat van de Europese Unie;
 8. doorvoer: binnenkomen gevolgd door uitgaan;
 9. vervoer van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend; vervoer van munitie: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van munitie;
 10. dragen van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen anders dan voor vervoer in de onder 9° bedoelde zin;
 11. overdragen: het aan een ander doen overgaan van de feitelijke macht;
 12. Europese vuurwapenpas: het document dat wordt afgegeven door de autoriteiten van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen aan de wettige houder en gebruiker van een vuurwapen.

Artikel 2

 1. Wapens in de zin van deze wet zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig dit artikellid aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën.

Categorie I:

1. Stiletto's, valmessen en vlindermessen, een en ander indien het lemmet

a. meer dan een snijkant heeft;

b. 7 cm of langer en 14 mm of smaller is;

c. 9 cm of langer is; of

d. van een stootplaat is voorzien;

2. Andere opvouwbare messen, indien:

a. het lemmet meer dan een snijkant heeft; of

b. de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is;

3.  boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en    geluiddempers voor vuurwapens;

4. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;

5. pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken;

6. katapulten;

7. andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.

Categorie II

1. vuurwapens die niet onder een van de andere categorieën vallen;

2. vuurwapens, geschikt om automatisch te vuren;

3. vuurwapens die zodanig zijn vervaardigd of gewijzigd dat het dragen niet of minder zichtbaar is dan wel dat de aanvalskracht wordt verhoogd;

4. vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;

5. voorwerpen waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van medische hulpmiddelen;

6. voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen en van vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen, bestemd voor het afschieten van munitie met weerloosmakende of traanverwekkende stof;

7. voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van ontploffing, met uitzondering van explosieven voor civiel gebruik indien met betrekking tot deze explosieven erkenning is verleend overeenkomstig de Wet explosieven voor civiel gebruik.

Categorie III

1. vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen voor zover zij niet vallen onder categorie II sub 2°, 3° of 6°;

2. toestellen voor beroepsdoeleinden die geschikt zijn om projectielen af te schieten;

3. werpmessen;

4. alarm- en startpistolen en -revolvers, met uitzondering van alarm- en startpistolen die:

a. geen loop of een kennelijk verkorte, geheel gevulde loop hebben;

b. zodanig zijn ingericht dat zij uitsluitend knalpatronen van een kaliber niet groter dan 6 mm kunnen bevatten; en

c. waarvan de ligplaats van de patronen en de gasuitlaat loodrecht staan op de loop of op de lengterichting van het wapen.

Categorie IV

1. blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;

2. degens, zwaarden, sabels en bajonetten;

3 .wapenstokken;

4. lucht-, gas- en veerdrukwapens, behoudens zulke door Onze Minister overeenkomstig categorie I, sub 7°, aangewezen die zodanig gelijken op een vuurwapen dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn;

5. kruisbogen en harpoenen;

6. bij regeling van Onze Minister aangewezen voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen;

7. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

2. Munitie in de zin van deze wet is, onderverdeeld in de volgende categorieën:

Categorie I

(vervallen)

Categorie II

1. munitie die uitsluitend geschikt voor vuurwapens van categorie II is;

2. munitie die een giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende of soortgelijke stof verspreidt, met uitzondering van munitie met weerloosmakende of traanverwekkende stof, bestemd voor vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen;

3. munitie voorzien van een projectiel waarmee een pantserplaat kan worden doorboord, munitie voorzien van een projectiel met brandsas of met een explosieve lading, alsmede de voor deze munitie bestemde projectielen;

 

 

 

Tags: kruisbogen

Comments

Leave your comment