ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van

beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door

de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of

diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik

gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor

het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer

gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd

af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van

producten en/of diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de

tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat

stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een

manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de

opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Outdoorshop4u.com

Reling 9, 1319 CG Almere

Telefoon: 0031(0)655183946

www.outdoorshop4u.com

info@outdoorshop4u.com

 

KvK: 67108024

Rabobank te Almere

T.n.v.: The Dutch Airsoft Shop

IBAN: NL46RABO0313782490

BIC:

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen

ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn

in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos

worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in

afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de

consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de

consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op

verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos

zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid

van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke

bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een

goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de

ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of

fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat

de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het

gestand doen van de prijs;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van

het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het basistarief;

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke

wijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door

hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop

hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst

die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand

op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen

aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is

bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer

passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of

de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die

feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede

gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende

informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,

meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering

der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een

duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

f. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of

digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de

wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

g. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor

herroeping.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van

producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing

op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten;

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een

product gedurende een bedenktijd van gedurende 14 dagen zonder opgave van

redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van

herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een

vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het

product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:

de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste

product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier

voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,

een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de

laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,

het eerste product heeft ontvangen.

d. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en

de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken

voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te

behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het

product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in

de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door

de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14

dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn

reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten

van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op

een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over

het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft

verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de

oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde

bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de

consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de

oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop

de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en

de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate

die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te

stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag

hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product

die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan

toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product

als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle

wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit

binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of

op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1

bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit

aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft

aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend

termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de

bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en ongeschonden verpakking, en

conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Bij gebruik van het product waardoor een waardevermindering ontstaat, zal

deze volledig voor rekening van de consument zijn.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet

dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de

consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat

de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die

niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde

hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een

bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat

door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de

volledige nakoming van de verbintenis.

8. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de

levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn

gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van

stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor

herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de

dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de

bedenktijd heeft verzocht.

9. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering

van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met

het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de

bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen

van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te

bevestigen.

10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde

product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument

hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te

halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of

tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang

welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod,

althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een

openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale

inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die

persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn

op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle

bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen

als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de

ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in

de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en

anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en

catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst

een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele

keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke

persoon bestemd zijn;

7. Specifiek in opdracht bestelde producten, op basis van een individuele keuze

of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon

bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne

niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met

andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van

de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,

en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen

hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar

alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

verliest..

15. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door

de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in

het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties

van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop

de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te

verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is

begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen

als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten

waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en

waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of

bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief

BTW.

 

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan

de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke

eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden

regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake

van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer

jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst

op afstand.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het

in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij

de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf

kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame

spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere

leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of

indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling

geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag

dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30

dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de

ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden

gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan

het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn

voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en

die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald

tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf

heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde

duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd

is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en

weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur

van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen

het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste

één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor

onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen

met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste

drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan

eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking

afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of

kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument

na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste

één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging

vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument

verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van

het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,

binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden

nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer

vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden

aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),

alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens

wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar

gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure

en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de

termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Tevens heeft de consument de mogelijkheid een geschil voor te leggen aan de

Europese geschillencommissie via het ODR platform. De link hiernaartoe is

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Artikel 17 - Intellectuele eigendom.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van

weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de

producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de Outdoorshop4u.com,

haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 18 - Persoonsgegevens.

Outdoorshop4u.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in

overeenstemming met haar privacy beleid. Outdoorshop4u.com neemt daarbij de

van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van de Dutch Airsoft Shop, haar overeenkomsten en de

uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 20 - Links

De site van Outdoorshop4u.com kan advertenties van derden of koppelingen

naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites

heft Outdoorshop4u.com geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Artikel 21 - Uw rechten

U kunt altijd aan Outdoorshop4u.com vragen welke gegevens over u worden

verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan

Outdoorshop4u.com vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te

brengen, die Outdoorshop4u.com zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u

geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Outdoorshop4u.com 

hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar

als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

 

Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen

mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden

vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden te samen met de bestelling als u

de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Outdoorshop4u.com

Reling 9

1319 CG Almere

Email: info@outdoorshop4u.com

 

Ik/Wij(*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomt

betreffende de verkoop van de volgende goederen:

 

Besteld op: / Ontvangen op:

 

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Algemene Voorwaarden als PDF bestand downloaden

https://www.thedutchairsoftshop.nl/app/download/14682839725/Algemene+Voorwaarden.pdf?t=1478974168

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password